Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 21 juli 2018.

§ 1 Styrelsens vice ordförande Gurli Bengtsson hälsade de närvarande välkomna till årets stämma.

§ 2 Jörgen Rosenqvist valdes till stämmoordförande.

§ 3 Håkan Hansson valdes till stämmosekreterare.

§ 4 På frågan om kallelsen till stämman behörigen skett yrkade Lars Delier på att stämman skulle ogiltighetsförklaras, detta på grund utav han ansåg att dagordningen ej varit tillgänglig för medlemmarna. Styrelsen förklarade att dagordningen fanns som brukligt liggande i motionslokalen för intresserade, samt tillgänglig tillsammans med övrigt stämmomaterial på hemsidan, stämman godkände kallelsen till stämman.

§ 5 Föreslagen dagordning godkändes med följande tillägg.
6/Fastställande av röstlängd samt framlagd debiteringslängd.
13 d/Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid utav 1 år.

§ 6 Fastställdes redovisad röstlängd, 65st röstberättigade medlemmar. Lars Delier ansåg att debiteringslängden ej hade varit tillgänglig för stämmodeltagarna. Styrelsen svarade att den hade varit framlagd för intresserade sedan lokalen öppnades.

§ 7 Till justeringspersoner samt rösträknare valdes Anders Landgren och Jane Barrit

§ 8 a Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 b Revisor Bo Andersson föredrog revisionsberättelsen och förslag till ansvarsfrihet för styrelsen. Lars Delier undrade hur det kunde komma sig att 28 st obebyggda tomter blir debiterade halv avgift istället för hel avgift. Styrelsens svar var att detta grundar sig på ett tidigare beslut ty till dessa tomter finns varken vägar, vatten, avlopp, el eller tele framdragit. Stämman beslöt att styrelsen undersöker vad som kan göras åt detta. Revisionsberättelsen godkändes.

§ 8 c Årets resultat -110 677:89. I denna summa ingår en del rensningar bland avskrivningar som styrelsen ej anser vara avskrivningsbara. Styrelsens förslag är att balansera årets resultat i ny räkning. Stämman godkände styrelsens förslag

§ 8 d Fastställdes resultat- och balansräkning.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

§ 10 Föredrogs tidigare utlagda 3 motioner.
Motion 1, förslag om utskick till samtliga boende med uppmaning om att plocka upp hundbajs och cigarettfimpar efter sig.
Styrelsens förslag: avslag.
Motion 2, förslag om att anta en policyförklaring samt ett utskick om ett smällarfritt Skäralids fritidsområde under jul och nyårshelger.
Styrselsens förslag: avslag.
Motion 3, förslag om att anlägga en inhägnad hundplan på lämplig plats.
Motionen drogs tillbaka utav motionären.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§11 Arvoden till styrelsen och revisorer förslogs bli oförändrat.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§12 Budget för 2018-04-01 till 2019-03-31 med förslag till avgift för nästa verksamhetsår till 5000:00 per fastighet skapade en livlig debatt. Styrelsen välkomnar varje förslag som kan generera besparingar, men framför allt så vill styrelsen uppmana alla att hjälpa till på vår och höststäddagar. Förslaget gick till sluten omröstning där det blev 38st ja röster och 31 st nej röster. (När det gäller frågor av ekonomiskt art så har medlemmar med fler än en tomt mer än en röst.)

Stämman beslutade att godkänna framlagd debiteringslängd och styrelsens förslag om att höja årsavgiften per fastighet till 5000:00 per år och att utdebitering skall ske 2019-03-15.
Det betyder att den procentuella kopplingen till basbeloppet som reglerar avgiftsföränding utgår. Detta skapar en större flexibilitet för att kunna anpassa årsavgiften efter vår ekonomiska situation.

§13 a Val av ordförande för en tid av 2 år.
Avgående: Alex Barrit
Nyval: Marianne Bredvig

§13 b Val av en styrelseledamot för en tid utav 2 år.
Avgående: Gurli Bengtsson
Omval: Gurli Bengtsson

§13 c Val av två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
Avående: Tony Stark, Ulf Kiander
Omval: Tony Stark
Nyval: Leif Widell

§13 d Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av 1 år.
Avgående: Marianne Bredvig
Nyval: Alex Barrit

§14 Val av en revisor för en tid av 2 år.
Avgående: Lilian Skånstad
Nyval: Per Olof Winberg

§14 b Val av två revisorsuppleanter för en tid utav 1 år.
Avgående: Christl Carlsson, Cristine Winberg
Omval: Christl Carlsson
Nyval: Tina Ihl

§15 Val tre ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år.
Avgående: Arne Ohlin (sammankallande), Eva Persson, Roland Andersson
Omval: Arne Ohlin (sammankallande), Roland Andersson
Nyval: Rolf Andersson

§16 Några frivilliga medlemmar åtog sig att skapa ett forum på nätet där intresserade skulle kunna komma med förslag om förbättringar och besparingar till föreningens gagn.
Kassören informerade om att vi har brutet räkenskapsår (1/4 – 31/3) i vår ekonomiredovisning. Men hos skattemyndigheten har vi räkenskapsår 1/1 till den 31/12. Styrelsen ser betydande fördelar med detta och kommer att undersöka om det går att ändra till helt räkenskapsår.

§17 Beslutades att stämmoprotokollet skall anslås på kontorsfönstret senast den 2 augusti.

§18 Förklarade stämmoordförande stämman avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet Stämmoordförande:

Håkan Hansson & Jörgen Rosenkvist

Justeras:

Anders Landgren & Jane Barrit

[dg ids=”663″]

Kategorier: Stämmoprotokoll