Tid: Lördag den 18 juli 2020 klockan 13.00 

Plats: Ljungagillet 

Vänligen kom i tid!

Medlemsavstämning sker vid ingången

VIKTIGT !!!

I det fall inte samtliga deltagare i en fastighet närvarar skall fullmakt medtagas och uppvisas för att rösträtt skall erhållas. 

Viktiga frågor till styrelsen angående ekonomi bör detta inkomma 7 dagar före stämman. 

Ett ombud får inte företräda mer än en medlem

Det finns inget krav att ombudet själv är medlem eller har rösträtt. Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 49§ 2st

En förutsättning för rösträtt är att medlemmen har betalt utdebiteringen (medlemsavgiften). Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 48 §2

Samtliga redovisningshandlingar från styrelsen inför stämman finns tillgängliga i motionslokalen under tiden 1 juli 17 juli klockan 08:00 20:00

Dessutom finns redovisningen utlagd föreningen hemsida under adressen: skaralidfritid.se 

Dagordning, Balansräkning och Motioner hittas nedan:

Årsstämma2020

– Styrelsen